Aktualności
BIP PROJEKT CONCRETE MIXING DREAMS

Aktualności

Aktualności

Ślad Węglowy
Data dodania28/01/2021
Ślad Węglowy


Określenie „ślad węglowy” weszło do powszechnego użycia w Polsce całkiem niedawno. Powstało ono w wyniku chęci prostego przedstawienia całkowitej emisji gazów cieplarnianych GHG (ang. greenhouse gases) wyrażonych w ekwiwalencie CO2 bezpośrednio bądź pośrednio w trakcie wytwarzania produktów. Już na przełomie lat 70 i 80 ub. wieku zaczęto zastanawiać na poważnie nad globalnym ociepleniem i co je powoduje. Winowajcami uznano wytwarzanie gazów, które dla ziemi miały taki sam efekt jak warunki panujące w szklarniach dla produkowanych kwiatów czy warzyw. W wyniku wielu badań i opracowań za gazy cieplarniane uznaje się obecnie parę wodną (najpowszechniejszy z gazów cieplarnianych w atmosferze), dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), freony (CFC), podtlenek azotu (N2O), halon, gazy przemysłowe (HFC, PFC, SF6), ozon (Protokół Kyoto 2005 r.).

Wiele organizacji prośrodowiskowych i naukowców przedstawiało i uświadamia negatywne skutki antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych. Obwiniają je także o szybsze ocieplanie się klimatu. W związku z tym zaczęto przekonywać mieszkańców, że my wszyscy możemy starać zapobiegać naszym negatywnym wpływom na środowisko naturalne. Zaproponowano więc aby do celów monitorowania zaczęto używać określenia ślad węglowy (ang. carbon footprint). Ślad węglowy opisuje wpływ danej działalności na emisję gazów cieplarnianych. Określa on całkowitą ilość emisji (bezpośrednią i pośrednią) gazów cieplarnianych spowodowaną działalnością człowieka lub nagromadzoną w ciągu etapów życia produktów, przypisaną konkretnej jednostce masy lub objętości produktu. Zakres obliczeń śladu węglowego produktu obejmuje drogę od surowca do utylizacji bądź opuszczenia bramy zakładu, w którym jest produkowany. Na wielkość śladu węglowego składają się emisje wszystkich gazów cieplarnianych wyrażonych w ekwiwalencie dwutlenku węgla (CO2).

Wyznaczony ślad węglowy danego produktu, procesu jednostkowego czy technologii określa ich pośredni i bezpośredni wpływ na środowisko naturalne. Pozwala na powiązanie problemu z jednostką odpowiedzialną za emisję CO2. Za pomocą wyznaczonych wskaźników śladu węglowego można przyporządkować emisję gazów cieplarnianych konkretnym podmiotom gospodarczym wraz z wykazaniem obszarów o największym nasileniu. Przekłada się to także na zwiększenie świadomości ekologicznej oraz skutkuje powstaniem postawy zrównoważonej konsumpcji i rozwoju przemysłu.

W jakim celu wylicza się ślad węglowy?

Korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z określenia wielkości śladu można rozpatrywać w trzech aspektach: środowiskowych, ekonomicznych i wizerunkowych. Pozytywnym efektem jest identyfikacja elementów procesu, które mają największy wpływ na zanieczyszczenie środowiska, umożliwiając przedsiębiorcy podjęcie odpowiednich działań. Umożliwia optymalizację procesu produkcji dzięki zrównoważonej gospodarce surowcami, wzrost efektywności energetycznej oraz usprawnienie łańcucha dostaw.

Określenie wartości śladu węglowego ma znaczący aspekt ekonomiczny, który związany jest z redukcją kosztów i racjonalnym wykorzystaniem zasobów. Zyskanie opinii sprawnie zarządzającego partnera biznesowego godnego zaufania oraz całościowe spojrzenie na działalność przedsiębiorstwa ułatwia prowadzenie działalności handlowej wielu firm, szczególnie z naszej branży mleczarskiej. Przemysł rolno-spożywczy, w tym rolnictwo, pozostawia silny ślad środowiskowy, który jest narzędziem służącym do określenia wpływu produktu lub procesu technologicznego na środowisko. Jak wspomniano ślad węglowy jest jednym z kluczowych narzędzi zarządzania środowiskowego. Jest on rozpoznawalny i ceniony na świecie. Dotyczy nas wszystkich. Globalizacja produkcji i zbytu powoduje, że ślad węglowy staje się istotnym narzędziem marketingowym. Służy zwiększeniu sprzedaży. Przedsiębiorcy, kierując się nie tylko zmianą wymogów prawnych, ale również aspektami marketingowymi, sami zaczęli podejmować wysiłek określenia wielkości emisji GHG. Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństw wymusza zmiany w handlu, transporcie, budownictwie, administracji i w rolnictwie. Mleczarstwo polskie przechodząc ogromne przemiany stało się nowoczesnym przemysłem przetwórczym, konkurującym jakością wyrobów, docierającym na wiele rynków światowych. Dotychczas nie porównywano wielkości śladu węglowego tzw. produktów masowych jak masła w blokach czy proszków mlecznych jak i serów, ani produktów płynnych jak mleko UHT. Tym nie mniej, duzi producenci takich wyrobów, mleczarnie z Nowej Zelandii i Australii, już od początku lat dwutysięcznych rozpoczęły wdrażanie systemu szacowania śladu węglowego i metod jego obniżenia w całym procesie wytwórczym. Podobnie poważnie sprawę potraktowały mleczarnie w USA i w Kanadzie. Także mleczarstwo zachodnioeuropejskie rozpoczęło prace w tym zakresie. Szczególnie podpisanie Protokołu Kyoto spowodowało działania mające na celu poznanie źródeł emisji CO2 w rolnictwie oraz w przetwórstwie rolno – spożywczym.

W Polsce nie ma obowiązku wyliczania śladu węglowego. Tym nie mniej wiele firm ma świadomość, że partnerzy zewnętrzni wymagają lub zaczną wymagać informacji o wskaźniku śladu węglowego produktu. Wówczas to Polska dostawca musi policzyć tę wartość. Do zwiększenia liczby podmiotów, które określają swój ślad węglowy, może pośrednio przyczynić się również dyrektywa dotycząca obowiązkowego raportowania danych pozafinansowych. Co prawda, nie określa ona wprost metodyki, zgodnie z którą tego typu raporty powinny być opracowane, jednak podkreśla wagę ujawniania danych środowiskowych, w tym związanych z emisją gazów cieplarnianych (vide ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…).

Ślad węglowy podawany do publicznej informacji

Przedsiębiorstwa, zwłaszcza te o globalnym zasięgu działalności, aktywnie włączają się w działania na rzecz klimatu analizując swój ślad węglowy wyznaczając systematycznie własne cele redukcji. W wielu Brytyjskich firmach wartość śladu węglowego danego produktu jest bardziej istotna niż jego cena.

Także w Polsce firmy z branży spożywczej liczą bardzo dokładnie wartość śladu węglowego. Polscy poddostawcy takich koncernów jak Nestle, Danone, Ferrero muszą zacząć liczyć się z koniecznością oznaczania wartości śladu węglowego. Te wspomniane firmy same działają na rzecz jego zmniejszenia korzystając z odnawialnych źródeł energii, z surowców pochodzących z certyfikowanych upraw lasów (np. papier do produkcji opakowań kartonikowych, Grupa Mondi, Stora Enso itp.) czy też surowców roślinnych i zwierzęcych, których produkcja oparta jest o system zrównoważonego rozwoju. Dzięki pojawieniu się w 2013 r. normy ISO 14067, zawierającej wytyczne określania i raportowania śladu węglowego, dano możliwość porównania wartości śladu węglowego firm z różnych państw.

Ślad węglowy w Polsce

W Polsce na określenie wielkości śladu węglowego decydują się głównie oddziały międzynarodowych korporacji. Spowodowane jest to specyfiką rynku krajowego. Wśród przedsiębiorstw zlokalizowanych w naszym kraju, które podjęły się wysiłku określenia wielkości śladu węglowego można wymienić przedstawicieli branży spożywczej, chemicznej i przemysłowej, sektora TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) oraz sektora ICT (Information and Communications Technology).

Świadomość śladu węglowego wpływa na kontakty biznesowe

W światowych i krajowych relacjach biznesowych coraz częściej padają pytania o ślad węglowy produktu ponieważ jego udział we własnym śladzie węglowym może być istotny. Często stanowi to pierwszy impuls do postawienia pytania „Czy możemy sobie pozwolić na to, aby nie znać śladu węglowego naszego wyrobu?“, „Czy nie przyłączając się do działań na rzecz klimatu będziemy w stanie utrzymać swoją pozycję na rynku?“, „Czy naszym właścicielom / rolnikom, partnerom biznesowym, klientom zależy na tym, abyśmy podejmowali działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych w naszym łańcuchu wartości?“, „Czy nie uwzględniając zmian klimatycznych w swojej strategii jesteśmy odpowiedzialni społecznie?“.

Czy warto?

Wiele przedsiębiorców wciąż zastanawia się, czy warto podejmować wysiłek badania śladu węglowego. Obawiają się ryzyka związanego z możliwością uzyskania wysokiego wyniku na tle konkurencji, problemów związanych z komunikacją. Należy jednak pamiętać, że ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej decyzji. Ślad węglowy stwarza ogromne możliwości rozwoju, poprawy wydajności, bycia atrakcyjniejszym dla właścicieli i odbiorców wyrobów. Pomimo tego, że na razie nie istnieje obowiązek jego obliczania, przetwórcy winni zdecydować się na ten krok właśnie ze względu na swoje powiązania biznesowe. Etykieta firmy transparentnej, społecznie odpowiedzialnej i godnej zaufania jest bardzo cenna dla każdego podmiotu. Dodatkowo ślad węglowy stanowi punkt wyjścia dla innych działań związanych z rozwojem spółdzielni czy zakładu, kreowania innowacyjnych rozwiązań, udziału w projektach badawczo-rozwojowych, wygraniu większej ilości kontraktów czy udoskonaleniu systemu zarządzania. Ślad węglowy jest szansą dla polskiego mleczarstwa na zdobycie pozycji lidera szczególnie w podaży swoich wyrobów na rynki zewnętrzne. Ujawnienie wielkości śladu węglowego, a następnie podjęcie działań w celu jego redukcji to znak, że firma jest sprawnie zarządzającym, przyjaznym środowisku partnerem.

Na koniec warto podkreślić, że badania opinii publicznej oraz obecne prace Unii Europejskiej i poszczególnych krajów wskazują, że wpływ gospodarki na środowisko ma coraz większe znaczenie zarówno dla rządów, jak i społeczeństwa. Aspekt ten staje się jednym z kluczowych argumentów, którymi kierują się przy swoich wyborach kontrahenci i konsumenci.

 « WróćSkontaktuj się z naszym specjalistą
Pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązania
+48 661 568 755